Yükleniyor...

PROJELER

ÖZEL AĞAÇLANDIRMA PROJELERİ DANIŞMANLIĞI

Bozuk vasıflı orman alanlarında ve boş orman topraklarında, hazine arazilerinde, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki alanlarda Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından onaylanan proje doğrultusunda her türlü faydalanma ve korumanın ilgilisi tarafından yapılan ağaçlandırmalara “Özel Ağaçlandırma” denir.

Özel Ağaçlandırma projeleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ nın orman vasfını yitirmiş orman arazilerinde 49 yıllık tahsis uygulamalarıyla üst kullanım haklarını yatırımcılara devrettiği projelerdir. Projelendirmenin yapılabilmesi için öncelikle sahada gerekli ölçümler yapılır. Bunlar saha sınırlarının GPS aletiyle belirlenmesi işlemidir. Bu ölçüm elimizde bulunan saha sınırlarının bilgisayar ortamına aktarılarak projede kullanılmasına ve uydu görüntüleme sisteminde tanımlanmasında büyük rol oynar.

Orman İşletme Müdürlüklerinin Kura çekilişinden kazanılan özel ağaçlandırma maksatlı orman arazilerinin tahsisi için öncelikle Müracaat Dosyasının (Memleket haritası, meşcere haritası, vaziyet planı, 6 derecelik koordine özet tablosu, v.b.) hazırlanması gerekmektedir.Ancak müracaatın uygun görülmesinden sonra Proje aşamasına geçilebilmektedir.

Müracaat dosyasının uygunluğu onaylandıktan sonra, 6912 Sayılı Özel Ağaçlandırma Tamiminde belirtildiği gibi 10 hektara kadar olan sahalarda 1 adet, 10 hektardan büyük sahalarda her 10 hektar için birer adet toprak profili açılması gerekmektedir.

Toprak profili, kademeli olarak toprak numunesini alabilmek ve toprağın fiziksel yapısını inceleyebilmek için 120 cm derinlik, 50 cm genişlik ve 80 cm uzunluğunda çukur açılması gerekmektedir. Dört kademeden alınan toprak numuneleri analiz ettirilmek üzere karnesi doldurulduktan sonra poşetlenir. Analizlerde toprağın Toplam Tuzluluk, pH, Kireç, Aktif kireç, Fosfor, Potasyum, Organik Madde, Toplam Azot ve Bor değerlerine bakılır.

Bu bize toprağın ağaçlandırmaya uygun olup olmadığı ya da ne tür bir toprak işleme ve müdahalenin gerektiği konusunda yol gösterir.

Toprak analizi ile birlikte Özel Ağaçlandırma çalışmasında kullanılacak su kaynağının yeri de belirlenir. Sulama da kullanılacak bu sudan da yine yetkili laboratuvarlarda analiz ettirilmek üzere numune alınması gereklidir. Bu analizlerde suyun Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Bor ve Elektriksel İletkenliklerine bakılarak sulama suyu sınıfı ve kalitesi belirlenir.

Dört kademeden alınan toprak ve su numuneleri Genel Müdürlüğe ait Toprak Laboratuvarlarında veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait Toprak Laboratuvarlarında analiz ettirilir.

Elde edilen toprak analiz sonuçları, su analizi sonuçları, meteorolojik veriler ve arazi incelemelerindeki detaylar incelenip değerlendirilir. Daha sonra tür seçimi, dikim aralığı v.b. teknik detaylara karar verilerek proje yazım aşamasına geçilir.

Projelendirme, orman sayılan yerlerde;
İşletme müdürlüğü tarafından, hak sahibinden 30 gün içerisinde sahanın krokisini gösteren memleket haritasına işlenmiş 6 derecelik koordinat özet çizelgesi ve diğer belgeler istenir. Bu aşamadan sonra yetkili Serbest Orman Mühendisince istenen belgeler hazırlanır. Onaylanan izin raporu sonrasında yine yetkili Serbest Orman Mühendisince 90 gün içerisinde 6912 nolu Özel Ağaçlandırma tamimindeki dizpozisyona uygun şekilde proje hazırlanır.

Hazine ve Sahipli Arazilerde;
Başvuru uygun görüldüğü takdirde İşletme müdürlüğü tarafından başvuru sahibine, yetkili serbest orman mühendisince 90 gün içerisinde 6912 nolu Özel ağaçlandırma tamimindeki dizpozisyona uygun şekilde hazırlatılan projeyi müdürlüğe teslimi için yazlı tebligatta bulunur. Projeler yetkili orman mühendislerince tanzim edilir. Projeler en geç 3 ay içerisinde tanzim ettirilir, Hazırlanan proje İşletme müdürlüğünce 30 gün içinde büroda ve arazide incelenir. Uygun görülen projeler il müdürlüğünce onaylanır.

Özel Ağaçlandırma